Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hierna: de Websites) die worden beheerd door Radio 538 B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna 538). Wanneer je een Website bezoekt en/of hier gebruik van maakt stem je in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en dat je deze aanvaard.

Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van de) Websites - waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's, video's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Websites bevinden - berusten bij 538, haar licentiegevers of inzenders van bijdragen op de Websites. De Websites zijn uitsluitend bestemd voor jouw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) Websites - daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending - is voorafgaande schriftelijke toestemming van 538 vereist.

Aansprakelijkheid
538 is uiterst zorgvuldig met het plaatsen van informatie op haar Websites. 538 sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Websites of de onbereikbaarheid van de Websites, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Websites gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van 538. In het geval de informatie op de Websites onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan 538 hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van 538. 538 is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto's en videomateriaal.

Bijdragen gebruikers
Op sommige onderdelen van de Websites is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten etc.) te leveren aan de Websites. Wanneer je een bijdrage levert wordt je geacht je aan de volgende regels te houden:

 • de gebruiker zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.
 • De gebruiker zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen;
 • de gebruiker garandeert door deelname over alle (intellectuele eigendoms-) rechten - waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten - op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart 538 voor mogelijke aanspraken van derden terzake;
 • alle rechten ten aanzien van de bijdrage - met uitzondering van de rechten op foto's, video's en ander beeld-of geluidsmateriaal - worden op het moment van deelname door de gebruiker overgedragen aan 538, zonder dat 538 hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan 538 de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in televisie- en radioprogramma's, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de gebruiker hieraan zijn volledige medewerking verlenen.
 • ten aanzien van foto's, video's en ander beeld-of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het materiaal bij de gebruiker blijven. De gebruiker verstrekt aan 538 een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat 538 hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is 538 gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de uitzending in televisie- en/of radioprogramma's, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc.
 • de gebruiker zal geen misbruik maken van de Websites, bijvoorbeeld door het overspoelen van forums of soortgelijke diensten met (vrijwel) dezelfde berichten;
 • 538 behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft 538 het recht om bij herhaaldelijk misbruik gebruikers uit te sluiten van deelname;
 • beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/derden op de Websites worden op eigen titel en onder verantwoordelijkheid van deze gebruikers/derden ingediend en zijn niet die van (medewerkers van) 538;
 • de gebruiker zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen);
 • eventueel door de gebruiker verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden;
 • de bijdragen van gebruikers worden voor eigen rekening en risico van de gebruiker geplaatst. 538 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van gebruikers.
 • de gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn naam, zoals hij dat heeft ingevuld op een formulier wordt weergegeven op de websites, of als 538 ID nickname wanneer hij/zij is ingelogd. Voor andere doeleinden hoeft 538 geen bronvermelding toe te passen.

Cookies
Bij gebruik van de Websites verzamelt 538, of derde partijen die toestemming hebben verkregen van 538, door middel van zogenaamde cookies informatie over het gebruik van de Websites. Dit doen wij om de Websites beter op je behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken en voor: het filteren van advertenties en het meten van resultaten van campagnes en acties. De periode waarvoor een cookie wordt geplaatst is in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de Websites gebruikmaken. Je kunt cookies evenwel op elk gewenst moment verwijderen van je computer via het menu van je browser.

Rechtskeuze
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. 538 kan deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde aanpassen en zodra deze kunnen te allen tijde door 538 aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Websites staan vermeld. Wij adviseren je daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Vragen
Wanneer je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden kun je een email sturen naar interactive-redactie@538.nl of bellen met 035-5385538.